Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Indywidualny tok nauki a indywidualny program nauki

Ustawa Prawo oświatowe w art. 115 daje możliwość zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczenia nauczyciela – opiekuna. Pojęcia indywidualnego toku nauki oraz indywidualnego programu nauczania zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki […]

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego po 1 września 2018

Etapy postępowania opracowałam na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Decyzja Jeszcze przed rozpoczęciem stażu warto jest przemyśleć trzy lata realizacji planu rozwoju zawodowego. Jeszcze podczas wakacji można przemyśleć sobie zadania, możliwości zarówno swoje, jak i placówki w zakresie ich realizacji. Później podczas odbywania […]

Akty prawne regulujące pracę nauczyciela

Stan prawny na dzień 8 lipca 2020 r. Konstytucja RP w art. 86 określa, iż źródłami prawa pracy w Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. W prawie oświatowym takimi źródłem prawa będą ustawy i rozporządzenia. Ustawa o systemie oświaty oraz ustawa Prawo oświatowe regulują system oświaty. Kwestie finansowania szkół normuje […]

Przepisy prawa oświatowego regulujące system oświaty w Polsce

Ustawa o systemie oświaty – stary ustrój szkolnyUstawa Prawo oświatowe – nowy ustrój szkolnyobie ustawy określają: jakie są szkoły w naszym kraju, zasady działania CKE, OKE, kuratorium; zasady pomocy stypendialnej dla uczniów; obowiązek szkolny i obowiązek nauki; wykaz i zakres kompetencji dyrektorów, rad pedagogicznych oraz społecznych organów w systemie oświaty Ustawa przepisy wprowadzające ustawę – […]

Czy nauczyciel może zabrać telefon ucznia?

Kwestie korzystania bądź zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych reguluje statut szkoły. Natomiast zawarte w nim zapisy dotyczące zabrania uczniowi telefonu komórkowego są sprzeczne z art. 64 pkt 3 Konstytucji RP. Prawa własności można pozbawić jedynie na podstawie ustawy, a w żadnej ustawie nie ma zapisu pozwalającego placówce oświatowej na podejmowanie takich […]

Wiedza

Peter Senge ujął to następująco: nikt, nigdy, nikogo, niczego nie nauczył szczególnie wbrew woli i bez zdeterminowanego zamierzonego działania ucznia (z dyskusji podczas kongresu Wirtschaftsinformatik’97 w Berlinie). Według Senge wiedza, która jest celem każdego studenta, to umiejętność znalezienia i wykorzystania informacji do skutecznego i efektywnego działania.

Potwierdzenie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy

13 maja Sejm przyjął przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Nowe przepisy na pewno ułatwią działania Państwowej Inspekcji Pracy, nie będzie się można tłumaczyć, że to pierwszy dzień w pracy… Dotychczas trzeba było podpisać z pracownikiem do końca […]

Moje spojrzenie na… Stowarzyszenie „Bądźmy legalni”

Po raz drugi otrzymałam wiadomość od Stowarzyszenia Bądźmy legalni.  Niestety, takiego stowarzyszenia nie ma w rejestrze KRS, strony internetowej też nie mają, pewnie taki podmiot w ogóle nie istnieje. A co w treści? Oczywiście obowiązek zarejestrowania działalności w rejestrze GIODO pod groźbą kary finansowej i konsekwencji prawnych. Nadawca informuje także, iż w przypadku jej niedokonania […]

Mikroprzedsiębiorca i BHP © 2020 Strona Domowa