Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Analiza stanu bhp

Co najmniej raz w roku należy sporządzić analizę stanu bhp. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sporządzać ją częściej, zależy to jedynie od potrzeb zakładu pracy. Tym ni niej jeśli w zakładzie prowadzone są prace szczególnie niebezpieczne wskazane jest, aby analizę sporządzać z większą częstotliwością.

Analizę stanu bhp sporządza się na piśmie i przekazuje do zatwierdzenia pracodawcy. Taką zatwierdzoną skrzętnie chowa się  do segregatora.

Co umieścić w analizie stanu bhp

Przepisy nie precyzują, co analiza powinna zawierać. Przykładowy konspekt (szczegółowej) analizy stanu bhp zamieszczam poniżej:

  1. Informacje ogólne (dane zakładu pracy, liczba pracowników, w tym liczba kobiet i młodocianych).
  2. Informacje o wykonaniu zaleceń z oceny stanu bhp za lata ubiegłe.
  3. Działania kontrolne i odniesienie się do ewentualnych zaleceń kontroli zewnętrznych (kontrola wewnętrzna i zewnętrzna).
  4. Profilaktyczna ochrona zdrowia (badania lekarskie, apteczka, posiłki profilaktyczne).
  5. Szkolenia pracowników z zakresu bhp.

Prace szczególnie niebezpieczne.

 1. Środki ochrony indywidualnej i choroby zawodowe.
 2. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
 3. Stan bezpieczeństwa pożarowego.
 4. Służba bhp w zakładzie.
 5. Pomieszczenia pracy (oświetlenie, klimat, stan techniczny).
 6. Maszyny, urządzenia, instalacje energetyczne oraz wentylacyjne (pomiary, klimatyzacja, instalacja wentylacyjna i kominowa).
 7. Transport wewnętrzny.
 8. Urządzenia poddozorowe (winda, dźwig, suwnica).
 9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 10. Zalecenia/uwagi wynikające z przeprowadzonej analizy stanu bhp.
 11. Podsumowanie.

W analizie należy zawrzeć propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Jest niezwykle pomocna, przeglądając poprzednie dokumenty można zobaczyć, gdzie następują zmiany i w jakich obszarach należy jeszcze podejmować działania naprawcze i kontrolne.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa