Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Wypadek przy pracy przedsiębiorcy

Klasyczna definicja powiada, że wypadek przy pracy jest to:
– zdarzenie nagłe,
– wywołane przyczyną zewnętrzną,
– powodujące uraz lub śmierć
– podczas wykonywania obowiązków służbowych.
Zakres obowiązków służbowych pracodawcy w mikroprzedsiębiorstwie… Wszystko, co aktualnie jest do zrobienia, przedsiębiorca świadczy bowiem pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Za wypadek przy pracy pracodawcy lub osoby współpracującej uważa się:
– zdarzenie nagłe,
– wywołane przyczyną zewnętrzną,
– powodujące uraz lub śmierć,
– które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób, tekst ujedn.: DzU.2009.167.1322 – zwanej dalej ustawą wypadkową).

W znakomitej większości przypadków (mogą bowiem zachodzić okoliczności wyłączające obowiązek ubezpieczeń) przedsiębiorca od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz dodatkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, dobrowolnie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Takie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym obowiązują w przypadku, kiedy działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do ubezpieczeń oraz przedsiębiorca nie nabył jeszcze prawa do emerytury lub renty. Daje to prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia, gdy wykonując pracę w ramach prowadzonej działalności ulegnie on wypadkowi przy pracy.

Podobnie, jeśli osoba współpracująca podlega ubezpieczeniom społecznym i ulegnie wypadkowi podczas wykonywania pracy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma ona prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracodawcy lub osoby z nim współpracującej dokonuje nasz Wielki Brat – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 5 ust. 1 pkt. 8 ustawy wypadkowej).

Zawiadomienie o wypadku przy pracy

Po pierwsze należy niezwłocznie zgłosić wypadek w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na siedzibę prowadzenia działalności. Informację o wypadku przy pracy może przekazać sam przedsiębiorca, może to zrobić także jego rodzina. Dziwne, bo dotychczas Wielki Brat nie opracował odpowiedniego wzoru, oto przykład zgłoszenia wypadku do ZUS.

Dochodzenie powypadkowe

W dalszym kroku odbywa się dochodzenie powypadkowe. Na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (tekst jedn.: Dz.U.2013.1618) ustalane są okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy w szczególności poprzez:
– zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności,
– dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
– przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
– przesłuchanie świadków wypadku,
– zebranie innych dowodów dotyczących wypadku a uznanych za niezbędne.

Nie wykluczone też, że ZUS będzie chciał spotkać się z poszkodowanym. Na podstawie art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( DzU.2005.31.267 z późn. zm.), zwolnienia lekarskie podlegają kontroli przez lekarzy orzeczników ZUS.
Kontrola tak może się odbyć zarówno w budynku ZUS, jak i w domu pacjenta. ZUS może skierować pacjenta na dodatkowe badania przez lekarza konsultanta ZUS oraz zlecić udostępnienie dokumentacji medycznej, związaną z kontrolowanym zwolnieniem lekarskim. Kontrola zwolnienia odbywa się po wysłaniu pisemnego wezwania do poszkodowanego. Warto podczas takiego spotkania mieć przy sobie dokumentację medyczną.

Sporządzenie karty wypadku

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku przy pracy ZUS sporządza kartę wypadku.

Zapoznanie poszkodowanego z kartą wypadku

Zgodnie z pouczeniem poszkodowanego przez ZUS, jako sporządzającego protokół, przedsiębiorca lub członek jego rodziny mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

Dokumentacja wypadku przy pracy

Zawsze:
– akta wypadku – normalnie rzecz ujmując jest to okładka do dokumentacji,
– zawiadomienie ZUS przez poszkodowanego o wypadku,
– udokumentowane wysłuchanie świadków,
– wyjaśnienia poszkodowanego,
– karta wypadku przy pracy,
– statystyczna karta wypadku.
Czasem jeszcze:
– dokumentacja medyczna potwierdzająca doznane urazy lub śmierć przedsiębiorcy wskutek doznanych podczas wypadku obrażeń,
– przeprowadzone na zlecenie lekarza ZUS dodatkowe ekspertyzy.
Koniecznie:
– Rejestr wypadków przy pracy.

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Oceny stopnia uszczerbku dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Od 1 kwietnia 2007 r. jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Przydatne informacje
Szczegółowe omówienie zagadnienia znajdziecie na stronie ZUS: Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Zasiłek chorobowy.

Bezpiecznej pracy życzę i żadnych wypadków.

4 Comments

Add a Comment
  1. Jeśli nie jest to delegacja służbowa, to do czasu ukończenia zadania zleconego przez przełożonego jest Pan cały czas w pracy i będzie to wypadek przy pracy. Także podczas przejazdu między zakładem pracy a tym miejscem, gdzie ma Pan coś odebrać. Natomiast po załatwieniu sprawy np. na poczcie i wyjściu z tego miejsca, taki wypadek byłby wypadkiem w drodze, jeśli z tego miejsca wraca Pan do domu a nie do firmy.

 1. Czytałem coś bardzo podobnego tutaj: (link skasowałam, zacytowałam początek artykułu)
  Artykuły
  30.05.2014
  Wypadek przy pracy w przepisach BHP
  Okoliczności zdarzenia
  Nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz lub śmierć oraz związek zdarzenia z pracą to czynniki definiujące wypadek przy pracy, przy czym muszą one wystąpić równocześnie. Tak rozumiany wypadek przy pracy może nastąpić:
  podczas lub w zwi…

  Można w wolnym czasie porównać :)

  1. Bardzo dziękuję za przekierowanie. To jeden w bardzo wielu opisów wypadku przy pracy dotyczący przede wszystkim pracownika. Wypadek przy pracy pracodawcy wygląda subtelnie inaczej, kogo innego zawiadamia poszkodowany, kto inny pisze protokół powypadkowy, kto inny prowadzi dokumentację, inna jest kwalifikacja związku z pracą. Takie opracowania, jak cytowane, są bardzo potrzebne, natomiast niezmiernie rzadko dotyczą wypadku przy pracy przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa