Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Krajowe źródła prawa pracy

Dziesięć przykazań są tak proste, zrozumiałe i oczywiste, ponieważ do ich napisania nie został zaangażowany żaden ekspert i specjalista. System prawa pracy w Polsce już taki niestety nie jest, jest zawiły i kręty. Składają się na niego przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy prawa autonomicznego i zasady bhp.

Graficznie przedstawia się następująco:

krajowe_zrodla_prawa_pracy

1. Przepisy powszechnie obowiązujące

Najważniejszym aktem normatywnym w Polskim systemie prawnym jest ustawa zasadnicza  Konstytucja RP. Z prawa ujętego w Konstytucji przez Sejm RP stanowione są ustawy. Rozporządzenia wydawane są przez Radę Ministrów i ministrów na podstawie upoważnień zawartych w ustawach, Polskie Normy natomiast wydawane są na podstawie ustawy o normalizacji.

W Kodeksie pracy zostały określone podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym zakresie w relacji pracodawca-pracownik zachowana jest reguła wzajemności: to co jest obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika, stanowi uprawnienie pracownika i odwrotnie, to co jest obowiązkiem pracownika staje się prawem pracodawcy do egzekwowania. Najlepiej zobrazuje to następujący przykład: pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi środki ochrony indywidualnej, tym samym pracownik ma prawo otrzymać je od pracodawcy nieodpłatnie. Pracownik natomiast ma obowiązek korzystać z nich podczas pracy, pracodawca natomiast ma prawo egzekwować od pracownika obowiązek ich używania.

2. Przepisy prawa autonomicznego

Obejmują one m. in. układy zbiorowe, regulaminy pracy i statuty, instrukcje bhp, zarządzenia brygadzisty. Tworzone są na drodze negocjacji pracodawców z przedstawicielami załogi lub związkami zawodowymi.

W mikroprzedsiębiorstwach prawem autonomicznym będzie informacja o warunkach zatrudnienia, w której zawarte są regulacje dotyczące porządku i dyscypliny pracy.

3. Zasady BHP

Nie są one nigdzie zdefiniowane i określone w przepisach prawa. Są to reguły postępowania wynikające z doświadczenia życiowego, przesłanek naukowych i technicznych. Do nich powinny stosować się wszystkie strony stosunku pracy, pracodawcy, kierujący pracownikami i pracownicy. Mimo, że wszyscy je znamy, trzeba je uwzględnić przy opracowywaniu instrukcji bhp.

na podstawie Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Dodaj komentarz

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa