Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Umowa o pracę

Wygasnięcie umowy o pracę

150x150_prawo1

Wygaśnięcie umowy o pracę nie jest tym samym co jej rozwiązanie. W takim przypadku stosunek pracy ustaje niezależnie od woli obu stron, nie mają tu zastosowania żadne okresy wypowiedzenia. Stosunek pracy ustaje natychmiastowo. Cztery kodeksowe sytuacje wygaśnięcia stosunku pracy: śmierć pracownika, śmierć pracodawcy, o ile nie ma spadkobierców, co najmniej trzymiesięczna nieobecność pracownika z powodu […]

Umowa na czas określony

150x150_prawo1

Umowa na czas określony jest najczęściej wybieranym rodzajem umowy. Ograniczenie czasu trwania umowy może nastąpić przez podanie: konkretnej daty kalendarzowej np. 15 września 2015 roku, zdarzenia, którego zajście spowoduje rozwiązanie umowy np. sezon grzewczy. Kodeks pracy nie określa sytuacji, w jakich można zawierać taka umowę, nie precyzuje także maksymalnego czasu jej trwania. Zawarcie umowy z […]

Umowa o pracę na okres próbny

150x150_prawo1

Umowa o pracę na okres próbny może poprzedzać każdy rodzaj umowy o pracę (za wyjątkiem umowy na okres próbny). Nie stosuje się ich przy nawiązywaniu stosunku pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zawarcie tej umowy ma na celu sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności pracownika jednocześnie pozwala pracownikowi […]

Rodzaje umów o pracę

150x150_prawo1

Kodeks pracy wyróżnia następujące rodzaje umów o pracę: – umowę na czas niekreślony, – umowę na czas określony, w tym umowa na zastępstwo, – umowę na czas wykonania określonej pracy, – umowę na okres próbny (może poprzedzać każdą z wyżej wymienionych umów). Umowa na czas nieokreślony należy do umów bezterminowych. Pozostałe umowy zawierane są na […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa