Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Przepisy prawa pracy

Propozycje zmian prawa pracy w 2018

Urlopy 2018 Jedna z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wykorzystania urlopu każdorazowo w ciągu roku. Nie będzie można kolekcjonować urlopu i wykorzystać zaległego po na przykład dwóch latach. Pracodawca będzie mógł zmusić pracownika do wzięcia urlopu w konkretnym terminie, o ile nie uda mu się porozumieć z pracownikiem. Podczas urlopu nie będzie można podejmować żadnej […]

Potwierdzenie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy

150x150_ministerstwo

13 maja Sejm przyjął przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Nowe przepisy na pewno ułatwią działania Państwowej Inspekcji Pracy, nie będzie się można tłumaczyć, że to pierwszy dzień w pracy… Dotychczas trzeba było podpisać z pracownikiem do końca […]

Kluczowe pojęcia – wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy Wymiar czasu pracy to obowiązujący pracownika czas pracy. W tym czasie pracodawca planuje pracę pracownikowi, aby zapewnić zwykłe, przewidywalne potrzeby zakładu pracy. Praca powyżej obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy będzie pracą w godzinach nadliczbowych. Wymiar czasu pracy określa się w różnych jednostkach. Mogą to być godziny zegarowe, godziny lekcyjne, minuty albo dni. […]

Kluczowe pojęcia – czas pracy

Czas pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do jej wykonywania (art. 128 kp). Czas pracy jest nie tylko czasem faktycznego wykonywania pracy, ale również czas, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na terenie zakładu lub w innym miejscu wyznaczonym przez przełożonego […]

Podstawowe przepisy o czasie pracy

Przepisy działu szóstego Kodeksu pracy Czas pracy są ciągłym źródłem zmian i udoskonaleń.  Są one ważnym elementem w procesie pracy a jednocześnie najbardziej konfliktogennym obszarem stosunku pracy. Wiele wątpliwości i problemów nastręcza prawidłowe rozliczenie czasu pracy i sposoby rekompensaty dla pracowników i pracodawców. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w […]

Prawo pracownika do wglądu w akta osobowe

150x150_prawo2

Akta osobowe pracowników co do zasady powinny być przechowywane w zakładzie pracy. Wielokrotnie zdarza się jednak, że przedsiębiorca zleca prowadzenie TAO swojemu biuru rachunkowemu. Pracownik ma nieograniczone prawo wglądu do swojej TAO oraz do dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i czynienia z niej odpisów.  Pracodawca zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie danych osobowych jest […]

Część C teczki akt osobowych

150x150_prawo2

Szczegółowo prowadzenie teczki akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU.1996.62.286 z późn.zm.). Część C Dokumenty związane z ustaniem  zatrudnienia.   Powinny tam znajdować się: Oświadczenie o […]

Część B teczki akt osobowych

150x150_prawo2

Szczegółowo prowadzenie teczki akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU.1996.62.286 z późn.zm.). Część B Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia.   Powinny tam znajdować się: Umowa o […]

Część A teczki akt osobowych

150x150_prawo2

Szczegółowo prowadzenie teczki akt osobowych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU.1996.62.286 z późn.zm.). Część A Dokumenty składane przed podjęciem zatrudnienia.   Powinny tam znajdować się: kwestionariusz osobowy […]

Zasady prowadzenia akt osobowych

150x150_prawo2

Każdy pracodawca zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę (także powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) zobowiązany jest założyć dla niego teczkę akt osobowych (TAO), nawet jeśli zatrudnia tylko jednego pracownika i nic go z tego nie zwalnia. Nie prowadzi się TAO dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło, agencyjna). Reguły […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa