Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Podstawy prawne BHP

Rażące niedbalstwo

SN w wyroku z 21 września 2004 Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kp. musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. TUS w wyroku z 5 marca 1970 Umyślność (czyli zła wola) opisuje takie zachowanie pracownika, który przewidując skutki swojego działania, chce je wywołać. TUS w wyroku […]

Instrukcje BHP – przepisy ogólne

150x150_prawobhp1

Jednym z elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy są instrukcje BHP. Regulują one najważniejsze aspekty pracy mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Z ogólnych przepisów bhp wynika obowiązek pracodawcy zapewnienia właściwych instrukcji na stanowiskach pracy. Z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr […]

Krajowe źródła prawa pracy

150x150_prawobhp1

Dziesięć przykazań są tak proste, zrozumiałe i oczywiste, ponieważ do ich napisania nie został zaangażowany żaden ekspert i specjalista. System prawa pracy w Polsce już taki niestety nie jest, jest zawiły i kręty. Składają się na niego przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy prawa autonomicznego i zasady bhp. Graficznie przedstawia się następująco: 1. Przepisy powszechnie obowiązujące Najważniejszym […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa