Mikroprzedsiębiorca i BHP

Praktyczny poradnik bhp dla prowadzących mikroprzedsiębiorstwa.

Strony stosunku pracy

Pracownik – członek rodziny i wspólnik

150x150_prawo1

1. Pracownik – członek rodziny Zatrudnienie członka rodziny nie napotyka ograniczeń ze strony Kodeksu pracy. Ograniczenia takie mogą wynikać jedynie z przepisów szczególnych (w tym samym wydziale sądu na stanowiskach sędziego lub referendarza sądowego nie mogą pracować małżonkowie, a także osoby spowinowacone w linii prostej). Małżonek może być pracownikiem, o ile praca nosi cechy stosunku pracy. Koniecznym jego elementem jest pracownicze podporządkowanie pracodawcy. To może być […]

Pracownik

150x150_prawo1

1. Określenie pracownika Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna – człowiek, która związana jest z pracodawcą specyficznym stosunkiem prawnym, stosunkiem pracy. Kodeks pracy określa, że może on być nawiązany na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Nie są pracownikami m. in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (o […]

Pracodawca

150x150_prawo1

Stosunek pracy tworzą dwa podmioty – pracodawca i pracownik. Pracodawcą jest ten, kto może zatrudniać pracowników, tzn, nawiązywać z nimi stosunek pracy. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy można wskazać trzy grupy pracodawców. 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – właściciel zakładu, 2. Osoby prawne, które osobowość prawną uzyskują z chwilą wpisania do odpowiedniego rejestru, np. […]

2013 © Lidia Cukrowska | Photos by Lidia Cukrowska Strona Domowa